Tietosuoja

Henkilötunnuksen kysyminen


Kun ilmoittaudut Vimmartin tai KSI Tampereen oppilaaksi, sinulta kysytään henkilötunnusta. Henkilötunnusta tarvitaan henkilön tunnistamiseen ja kurssin laskuttamiseen. Henkilötunnusta ei luovuteta eteenpäin. Kaikki asiakirjat, joissa on henkilötunnuksia, tuhotaan tietosuojalain edellyttämällä tavalla. Käytämme  oppilastietojärjestelmänä HelleWiä, joka on laajalti Suomessa käytössä erilaisten oppilaitosten turvallisen tiedonkeruun alusta.

Henkilötietojen käsittely


Vimmart -yhdenvertaisen taiteen oppilaitos rekisterinpitäjänä tallentaa opiskelijoiden henkilötietoja oppilaitoksen oppilastietojärjestelmän rekisteriin. Rekisteri koostuu lähtökohtaisesti sähköisesti ylläpidettävästä opiskelijahallintojärjestelmästä. Rekisterin sähköisestä ylläpitojärjestelmästä, kurssihallintaohjelma HelleWistä on erillinen tietojärjestelmäseloste.

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille ilman henkilön suostumusta, muulloin kuin laissa erikseen säädetyssä tilanteessa. Vimmart -yhdenvertaisen taiteen oppilaitos ry:n tietosuojavastaavana toimii oppilaitoksen rehtori ja yhdistyksen toiminnanjohtaja Jarmo Skön. 

Opiskelijalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia mielestään virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista tai oikaisemista. Kun opiskelija haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu Vimmartin/KSI Tampereen opiskelijarekisteriin, tulee tästä tehdä pyyntö sähköpostitse. 

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan vuonna 2016. Sitä on sovellettu kansallisesti toukokuusta 2018 alkaen henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana.